Sunday, January 5, 2014

H: English - S.Haida

Haida
 • Xaayda
 • Xaaydaga

haida (half haida)
t'iits' xaayda

Haida (massett)
Xaaydii

Haida cultural ways
 • Xaayda giinaa'ah
 • Xaaydas giinaa'ah

Haida culture tree/trees
 • Xaayda giinaa'ah kayd
 • Xaayda giinaa'ah kaaydii

Haida Gwaii – all humans island
Xaadas gwaayk aangaay

Haida Gwaii – shoreward country
Diida xwaa gwaay.yaay

Haida Gwaii - Islands of the people
 • XaaydaGa gwaay.yaay
 • Xaayda gwaay.yaay

Haida Gwaii – Islands of the people
Xaaydla gwaay.yaay

Haida Gwaii – Islands of the human beings
Xaaydla gwaay.yaay

Haida Gwaii Watchman
Xaayda gwaay Ga ga kyahts'as

Haida language long live.
Xaayda kil jiinga xaaynanga Gas ga.

Haida language speak easier.
Xaayda kil kihl chaawaal gil.

Haida nation
Xaayda gwaayGalang

Haida people were to live
Xaayda naaGas 'as

hail (fine hail)
k'amts'aalang

hailing
 • k'aats'ulang
 • k'aats'iilang

hair
 • kaajii
 • kaajin
 • kaajing (used in a sentence)
 • kaajii k'anhlGahl - yellow hair
 • kaajii k'aahlt'ama - hair messy, matted
 • kaajii jahljuu - hair messy, scatttered
 • kaajii k'ul - hair root
 • kaajii giihll - hair standing up from fright
 • kaajii ts'iiGwii - haircut
 • kaajii ts'ii sk'anguuhlgii - haircut (cut all hair off)

hair – two hair buns on a mans head – west coast god of the wind story
kii'ung'uu

hair – two hair buns on a womans head – west coast god of the wind story
k'iiwii

hair (flat hair)
gamdal

hair (losing hair/fur)
gaa ga

hair (messy hair)
k'awgudGang

hair (no hair at all/private parts/usually said to young boys before they hit puberty)
st'aana

hair (private parts)
Gaw

hair arm pit
sk'uuda kaahlii gaaw

hair getting white
ts'iing.a Gihldii

hair raising
ts'ii k'aamaaldang

haircut (short haircut)
xuudjiigwii

hairy – legs, arms, chest
Gaawa

hairy all over i.e. like a gaagiixid
Gaw.wadlljuu

hairy cinquefoil (potentilla villosa)
t'iisguu skaahlln

hairy hand monster
 • slaaulGaawa
 • stlaay Gaawaay

hairy kelp with k'aaw
kaajanda

hairy sea squirt (halocynthia hilgendorfi)
k'uuskaaytl'

half
 • iina gwaay
 • iinaaGuu
 • iinaaGwaay
 • taadljuu
 • taadlljuus

half a day
sin taadlljuu

half breed
 • t'iits'xaayda
 • t'iich xaayda

half time
taadlljuusdll

halibut
 • xaaguu
 • xaagwaay

halibut – white lace / skin from side of mouth – unlucky to see – supernatural
guudangxyawad

halibut (a rock for drying halibut on)
hlGaajuu

halibut (a very large halibut)
xaagus sGaana

halibut (dried halibut (strips) house)
taaguunaay

halibut (female)
hlawjuu

halibut (left sided)
xaagu llguusGa

halibut (one side of the backbone of a halbut)
hlk'aats'ihl

halibut (said to a halibut when it is kicking on broad your boat – literal – below ocean you halibut)
chaagan tl'a kaagaay.

halibut (white under side of a halibut)
xidGuu Gaada

halibut (young)
Gaaxa gaay

halibut bite and sits there – hard to move
kawGuudsda

halibut cheeks
xaagu ts'iida

halibut dried
taaguu

halibut eggs
dlaada

halibut eggs
 • xaagu dlaadaaw
 • xaagu dlaadagaay
 • xaagu dlaada

halibut gills
hlGaak'iiyaaw

halibut gills (super natural halibut gills and stomach – lucky seafood found in woods – you are not supposed to show or tell anybody- keep it to yourself )
t'aad ts'ii'inGa

halibut head
xang

halibut house – a fishing place
 • xawna daan 
 • xaw daanaay
 • xaw giiwaay

halibut lice
xaaguu t'am

halibut meat on bones
taaGuu

halibut shoulder
 • skyuu'un
 • xaagu skyuu

halibut skin (part of a super natural)
xaagu k'al

ham
kwaasaaw kiiGaay

hammer (hand maul made of stone)
 • kyuu k'aayja'uu
 • kyuu k'aayjawaay
 • kyuu k'aayjuuwaay

hammer (pound or even tap something down – one pound down)
k'aadsgid

hammer (stone hammer)
hlGaa tl'lhla

hammering (more than one pound down)
k'aadskil

hammock (baby)
daa sk'aaxiiyaaw

hand
 • stlaay
 • stl'aay
 • stlaan
 • stlaang

hand – in your hand
 • stlaayGa
 • stlaaga

hand (a persons whole hand)
stl'aauul

hand (cold hands)
 • hlGaawidga
 • hlgaa.wul

hand (do something wrong with your hands)
tlngudGang

hand (stretching hands) before you drink water at a creek you kaawtaadang as a form of protection.
- fill your month with water and blow the water out of your mouth through your fingers. worse thing you could do to a person is kaawtaadang.
kawtaadang

hand shaking
stlaay hlk'uunxiida

hand to hand
aaxan.nas

hand, burnt hand
stlaay k'uuntll

handed a small round object
skasslaaya

handful of something
xaaGudxid

handing something small
xaasdll

handle
giigwaay

handle
 • tlaahlGal
 • tlaahlGa
 • klaahlGal
 • tlaahlGahl

handle with care
daayxan Ga tlaaganang

handling
 • tlaaGanang
 • tlaaga

handling (getting used to handling something)
klaasgiid

handling i.e. fish
 • klaa Ganang
 • tlaa Ganang

handout or dish out food or anything
daagid

hands ( a good cook – sweet / hands)
stlaay xaawll

hands (bad hands)
stlaay daaGang.nga

hands (cold hands)
hlgaawuud

hands (cold numb hands – can't move)
hlga'ud

hands (rub hands)
tllnanang

hands (rubbing hands on something – once)
xaahll

hands (rubbing more than once)
xaananang

hands (using your hands busily)
xaat'axung

hands behind back
 • stlaan Gaad xaaging
 • stlaan Gaal xaaging

hands behind your back
stlaanlaGalxaaging

hands in your lap (hands down)
xiida hla slaang isda

hands make (hands create)
stl'aasil

hands on hips
kiilang gud xaahlin

hands on hips (akimbo)
Gaax Gan xiidsGid

hands too cold to hang on to anything
stlaay hlGaawuud

hands, dirty hands
stl'aay sk'iila

handy
 • daawing.ah
 • daawung
 • daawung.ah
 • daawung.nga

handy – keep until you need it
hlGaaGawaada

handy (it is handy)
 • daawung dii
 • daawung dii ga

handy always
 • daawung gii
 • daawung gii gang

hang
 • dang dllxiid
 • k'yaagang
 • k'yaaga

hang (anything up)
kidxii

hang a person
kyuu dllxiid

hang anything out
kyuu xii

hang it up
sk'aaxiiyaaw

hang on
 • giijagid
 • giijiigid

hang one thing i.e. a deer or if a person takes his/her own life
dangdllxiiyaaw

hang something up
 • kid tllxii'aaw
 • Gaaxiiyaaw
 • Gaaxiiwas

hang up a hat
kidguuxiiyaaw

hang up a cup
kidsk'aaxiiyaaw

hang up a jacket or a bag
kidchiixiiyaaw

hang up crooked
s'yuuxiiyaaw

Hang up your coat.
Ts'ii ts'iigwaay hla kiidtsixiiyaaw.

hanging
 • chiixii'u
 • dllxiiyuga
 • sk'aaxiiuu
 • xyaada

hanging – small object hanging
skanxyang

hanging (a big bag or body part)
tl'atxyang

hanging (a big bunch)
k'waahlxyang

hanging (a long round thing hanging up)
hlgiijuu

hanging (big bunch hanging)
k'waahlxyang

hanging (hold on with all fours)
hlGaata'jaay

hanging (i.e. hammock hanging)
sk'aaxiiyaaw

hanging (one thing hanging)
dllxyang

hanging (something big and wide)
k'aaxyang

hanging (something big)
kalxyang

hanging (something hanging off another thing)
k'yaaxyang

hanging (something hanging)
tl'lxing

hanging (something little hanging)
dapxyang

hanging (something small)
 • k'uuxyang
 • skanxyang

hanging around
daadlt'aaxung

hanging bag
chiixyang

hanging big bag
chadxyang

hanging cup or a round object
sk'aaxyang

hanging down
xaaxing.aay

hanging down (anything)
xwaadxiyang

hanging down crooked
s'yuuxyang

hanging flat i.e. something is hanging flat
guuxiiuu

hanging loose
hlt'adxyang

hanging lots of things
dangxiiyaaw

hanging on to something i.e. when you have a fish on the line
k'aayhlin

hanging sloppy like
xuulxyang

hanging something
 • k'iidxiigan
 • k'iidxiiyaaw

hanging things (i.e. k'aaw or cloths)
k'yaada

hanging up (a long round thing hanging up)
hlgiixiiyuu

hanging your head down
kunjuu'u

hanging (something long hanging down i.e. k'aas)
stl'uuxyang

hangover
laam st'ii

hankerchief
 • kungiisiiyaaw
 • kungiisaawuu

happen (and then something happen)
'waa t'aanii

happen (something that has happened)
xidGu

happening (something going on)
gina aahljuu

happy
 • guudang.ngaay
 • guudang.ngaay k'iina
 • guudang.ngaay 'laas
 • guudang.ngaay 'laa
 • xaang.all
Dii guudang.ngaay 'laa ga. I am happy (well).
Guudang.ngaay 'laa tllsda jad iina Gihl tlaa'laay tleyhll ' waagii sdaansing xaa.
Happy 58th wedding anniversary.
Dang kiiGawuuhlaas ad iid guudang.ngaay laa. Happy birthday.
Guudang.ngaay 'laa gyiu dii sdahll. I want happiness.

happy (you)
xang.ahlda

happy new year / happy new year everyone!
 • taada Gaawdla guudang 'laa
 • taada Gaawdll kiixadxa guudang 'laa!
 • taada Gaawdla xangahl Ga

happy to see
ad 'aan xangahl

happy to see someone
 • xang.ahl
 • xang.ngahl

happy to see you
xangahl

happy valentines day
lit. heart happy day
 • k'uuga guudang.ngaay 'laa sing.Ga
 • k'uuga guudang.ngaay 'laa siing.aay

happy woman
jaad guudang.ngaay 'laas

happy, well (present tense)
 • 'laa ga
Dang gwa 'laa?
Dii uu guudang.ngaay 'laa ga.

harbour (lit. calm)
Guula

harbour seal
xuud

harbour/bay
gaawGa

hard
sing.Gidts'ii

hard and strong
kyahts'ii

hard time
 • 'waadsxagang
 • 'waadxaagan

hard time (a person gives you a hard time, having a hard time)
chiiGagudGang

hard time (having a hard time)
 • tayGagudGang
 • 'waadxaagihl

hard time straightening up i.e. a persons back
t'ang hiiGa

hard to do
 • klaats'iiga
 • tlaats'iiga

harlequin duck (histrionicus)
k'ayda k'uxawuu

harpoon head
kiit'uu kun

harvest (seafood,wood ,berries)
halxa

harvest inner bark (go to get it)
xiidangGa

harvesting
tllxid

hastily
hlGaay k'yuusda

hat
 • daajing
 • daajing.aay
Daajing.ngaay hla ang.Ga dang guuhll. Put on your hat.
Daajing.ngaay hla ang.Ga dang guust’a. Take off your hat.

hat – take off hat
dang guusda

hat (a supernatural hat)
daajing sgil

hat (big hat)
daajing guu kuuna

hat (cedar bark hat)
ts'uu k'al daajing

hat (chief's hat with potlatch rings)
daajing sgilgaay

hat (crest hat)
xaayda daajing

hat (rain hat)
daall daajing

hat (slicker hat – oil skin hat)
k'aas daajing.aay

hat (spruce root hat)
kayd hllngaay daajing

hat (warriors dance hat)
gaalang daajing

hat (wide brim hat)
daajing k'uuda gaawjuu

hat, wearing a hat crooked
 • tl'ant'as
 • tl'ant'is
 • tl'ant'iijan – past tense

hatch (lie on top of eggs)
sGansda

hatching
kaansda

hatching (just starting chicken or fish egg)
skaansda

hateful look / crabby look
tluujiigid

hauling/pulling (in the gear)
daant'axiid

haunted house
naa sGaana Guu

have
 • daaGa
 • daaGas

have to
kilxiigang

having a hard time
 • 'waadsxa gang
 • 'waadsxagan

hawaiian
kanaagaa

hawk (pigeon hawk, goshawk, sharp shinned hawk, coopers hawk, red-tailed hawk,rough legged hawk)
 • daw Gaatl'lxagaa.nga
 • daw Gaalhlxagaa.nga

hawk (red-tailed hawk)
sGid gawGad

hawk (unidentified hawk)
st'all taa

hay (dry hay)
k'an

he / she
 • ’leyla
 • ll
 • lad
 • 'laa
 • 'la
'La gwa k'aangal k'iitl'jiiyaa. He is slightly crazy.
'La kil yaahda. He told the truth.

he could not see how he was going to get over it
king.Gang

he cried after
huu t'aaGa ll sGaayhll gan

he who is two village
nang sdins llnagaay

he/she denied it.
gii la kaadang.

he/she is
'laa uu k'uula

he/she is choking. (food going wrong way)
huu ll kaagan Gaa Gad

he/she is hoping in vain.
huu ll k'angxusdaay.ya gan.

he/she is really nervy.
danguhlxan ll xants'iiga.

he/she not looking good.
hu ll samjuu giyang.

he/she said.
ll suugan.

head
 • kaajii
 • kaajang
 • kaasGa – used in a sentence

head – try to keep your head above water
angxiisGalang

head (back of a persons head)
 • ts'iik'ii
 • ts'iik'aay

head (bow head)
 • xidgii anxaaw
 • xidgwii anxaaw

head (dance and bang head)
xyahl ansgid

head (flat head)
kaajii tl'lljuu

head (just head showing i.e. like a seal poking his head out of water)
aanhlgamjuudhlxaa

head (move your head once – nod)
ang.Gad

head (moving your head)
aants'ildang

head (nodding your head up and down)
aang.k'iidang

head (nodding your head)
aang k'adang

head (on top of your head - when talking about your head)
kaas un.guu

head (push and bang head)
daa 'ansgid

head (raise head)
sahgii anxaaw

head (shaking your head)
aang.xiida

head (turn head)
anxaaw

head ache – throbbing head
kaasGa ts'aduuldang

head ache
 • kaasGa st'ii
Dii kaasGa st'ii.
My head is sore.

head bobbing around
kaajii skaatl'lsgiigan

head brushed by something
anhll

head dress (chief's head dress)
sGaaga daajing

head is moving
aant'axung

head listed to one side
aang k'yaaljuu

head piece
 • jihlk'ii
 • jihlk'iigaay
 • jihlk'aay

head rocking
kaajin 'la k'aaynang

head rocking quickly
kaajin 'la k'aayxiidasdll

head rocking slowly
kaajin 'la k'aaynang dii

head spinning (mixed up)
kaajii ging xwaajuuGalang

headdress – ceremonial chief head dress
 • ts'ihlgii
 • jihlk'ii

headdress – on top of the mask above your forehead
 • kwahgiijiigii
 • kwahgiijiigaay

headdress with sea lion whiskers
 • jihlgya
 • jihlgii

heading across to mainland
tluu daaw

heads sticking out
aanxaawhlxaa

heal
 • ngaaysdll
 • ngaaysdllyaay

heal (to heal or cure)
tll ng.aaysdll

healing house
tllng.aaysdll naay

health (better), healthy person
dlaang

hear
gudang

hear – try to hear
gyugudang

hear ( feel backward about oneself because can't hear)
aahlan dii tlaaw kwaaxa

hear (don't hear – said when you don't hear what was said)
hinda

hear (don't hear right)
gyuusk'aahlgal.ll

hear right
gyuuhiiga

heard but forgot
 • id king dang k'aaysgiid
 • kil dang k'aaysgiid

heard it wrong / hear wrong
gyusguda

heard voice from a distance
gyuukiixaagang

heard wrong
 • gyu u sk'aahlgall
 • gyu usk'aahlgala

heard wrong
gyusguuda

hears but ignores
gyuu ts'iiaaga

heart
k'uuga

heart (baby talk)
guuga

heart (bump the heart)
k'uuga kwaa

heart (fluttering heart)
k'uuga hlt'adxiida sGwaanang

heart (sad heart)
k'uuga guudand.ngaay st'ii

heart beating fast
 • k'uuga kaaxida
 • k'uuga k'apxida

heart burn (present tense)
kaagan k'iinang.ga

heart burn (warm heart)
kaagan k'iina

heart flattering
k'uuga hltatxiida

heart leaved arnica (arnica cordifolia)
xil xaawas

heart of a tree
kayd ts'íi

heart pace maker (what my heart make run)
gina dii k'uuga tll kaas

heart that broken
k'uuga k'aay tl'l

heartache / broken heart
k'uuga xuusda

heartbeat
 • k'uuga kaa
 • k'uuga yad kildang

heat (blast of heat)
k'inhlgiisda

heat (steady heat)
k'inhlgiijuu

heat mirage
yaawlanga

heat sleepy
xaal kangahl.hll

heat waves
yaawlanga

heavily
daagandaa

heaving (throwing an object)
tl't'aa xiid

heavy (almost too heavy)
kiinaGiidsgii

heavy (anything)
kiina

heavy set person
hlgyaljuu

heck (really give me heck)
kunah dii kihlGwang

hedge nettle (stachys cooleyae)
xudaan

heel (of foot)
st'aa k'uusii

helicoper
mamats'iik'aay

helicopter (name given during lyell island)
mama ts'iik'aay

hell (down village)
xidgu 'laana

hellebore – indian hellebore (vertrum eschscholtzii)
 • gwaay k'yah
 • gwaay k'yah hlk'aay.yii

hello
 • ooy
 • 'Oii !

hello (used as a greeting, chinook?)
kilslaay

helmet island
xang gwaay

helmets on
daajing hla gyaaging

help
 • kaayduu
 • tllGad
 • tllGiid
 • tllGid

help (ask someone for help)
xang.gii suu

help (can't be helped)
xang.guuwa

help
 • k'ang.ga
'laagii 'la k'ang.ga.
She/he helped.

help (to help)
gidk'aang

help house
tllGid naay

help me.
dii gii hla tllGad

help someone
kaay duu daaw

help someone along
Gal kaa

help someone in trouble
kaay duu daaw

help us
k'ang

help with pity
k'ang

help yourself.
ging.gang hla tllGad.

helped
tll Giidang

helpful
guull

helping someone aboard a car or boat
dang kaadll

helpless
 • jiigaay.ya
 • jiigaayGa
 • jiijuuwa

hem (hem of dress, bottom hem on a dress)
k'iida

heming head (lit. slicing off something that's fat)
hltaalang kun

hemlock – young hemlock
hlk'aang'waal

hemlock (old dead hemlock tree)
k'aangGwank'yal

hemlock (western – tsuga heterophylla)
k'aang

hemlock bark gathering – summer activity
xiidang gwang

hemlock inner bark
k'aang kaahlii

hemlock knot (the hardest part of the hemlock used to make bowls to store grease)
k'waa.luuga

hemlock needle (t'aaw floating in water - raven & moon story)
t'aaw

her
l'ad

her/him
laan

here
aa

here
aan

here
aangii

here – a command – said when to are giving something to someone.
aaw

here (expression said when you are about to hand something to someone)
aaw

here (not here)
isGang

here (right here)
 • asgwii
 • aw tllt'axan
 • aw tllt'agan

here and there
tllxiidxan

here, there
 • Gaaw
haida place _____ Gaaw hll 'isdyaang. (movement: going, walking,etc.)

hereditary (to take a position)
sihlGana

hermit
sGang.Gwa Gihl

hermit
 • sGang.Gwa
 • sGang.Gwa Gihl
 • sGang.gu

hermit crab (pagurus spp.)
ts'aa'am skaay

heron (great blue heron – ardea herodias)
hlGuu

heron (heron is the smart one)
hlGuu uu k'aadang.nga

herring
iinang

herring moving around
skiidguunang

herring rake
k'iiga

herring roe – partially dry (damp) – referring to k'aaw
staadu xilGa

herring roe – pulling herring roe through hot water
 • dang tl'lhll
 • dang tl'ldal

herring roe (deposited on kelp leaves)
 • k'aaw
 • k'aaw.waay
 • k'aaw.aaywan

herring roe (flat hairy kelp k'aaw)
taajanda

herring roe (hairy k'aaw)
 • kaajanda
 • kaajiinda

herring roe (on small flat oval kelp with bulb all the way down)
taayjaanda

herring roe on eel grass
t'aanu

herring roe on kelp – soak dry fresh k'aaw and eat with taaw
chiiaGadgya

herring roe on kaajanda
taayjaanda

herring roe, picking – springtime activity
k'aawdang

herring row ( right after k'aaw is dried – soak it to eat it)
chiidaGadgii

hesitate
kuugaGaxa

hey
'oii

hey dear
jaahl kin

hey you
jaah

hey!
jah

hiccup
 • skaa k'ihlda
 • skaa k'ihldas

hiccup – i hiccup.
hl skaa k'aadang

hiccup (after you hiccup someone will say, “maybe you will get full?”)
sk'iislas saa ahlging

hiccup more than one
skaa kildang

hickey (suck it and make it dark)
k'ud hlGaahlGadaay

hid something
sGalsk'ihl

hidden
 • sGalGada
 • sGalGada

hidden (a person hidden from you)
sGalGiidang

hidden (anything hidden)
t'aahlGa

hidden (keep it hidden)
Gid hlin

hidden (keep something hidden)
Gid sGal

hide
 • k'al
 • sGal
 • sGalGad
 • sGalGaad

hide (bear hide)
taan k'al

hide (taking off the hide of an otter/marten etc)
tl'llsda

hide (to hide something)
tlsGaalGad

hide and lost (you can remember where you put it)
sGalgaaguu

hide of an animals
gin

hide something
sGalGad

hide something from somebody
sGalGiidang

hiding
sGal dii

hiding
sGals.sk'iidang

hiding along
sGaldal

high bush cranberry – berry (viburnum edule)
 • hlaayii
 • hlaay.yii

high bush cranberry – bush (viburnum edule)
hlaayaa hlk'aay.yaay

high bush cranberry (the wood of this bush)
k'aanhll

high status person
 • iidhlxaaydaGa
Rosespit:
pre contact – if you have two blankets made of eagle feathers you are “iidhlxaaydaGa
blanket for night/cape for the day
post contact – if you have lots of blankets you are “iihlxaaydaGa

hill
kun sdaal

hill
unjuu. uu

hill (a small hill)
k'aayjii'uu

hill (small hill or hump)
unjuu.uu k'adjuu

him / her
'leyid

him / her – to him / her
laayala

him/her
laan

him/her
 • ll'ad
 • 'l aa

him\her – to him or her
'laGa

himself
an

himself (did it to himself)
'laak'utxan

hip
kwaay

hip bone
t'ihl k'ul

hip pocket
kwaay daGwaay Ga

hired
ts'aanhlang

his
 • gya
Ll ts'iida xaana k'aamahl. His cheeks are even cracking.

historian (keeper or keepers of history)
literal: Way over there he used to think about something he remembered or knew.
'wadsGwa GaaGwii gina ad hll gudGanang gang giinii gan dii unsiid.

hit
 • sGaasgid 
 • sGaasgiidan - did it
 • sGaasgiidang – did it

hit (something drops and hits or lands)
GaadGuu

hit (to hit something)
sGaasgid

hit and split
 • Gaad k'aagud daawung
 • Gaad k'aam.mahl da Gang

hit dead on
xaal yaahda

hit in the wrong place
k'aad gudGang

hit someone over onto their back
- when you get good at something??
st'aa Gaaskid

hit someone with something (i.e board or stick) over broad
sgid Gaadgii

hit something
sGaasgid

hit the spot dead on
k'adyaa'da

hit the spot with food
k'uu yahda

hit with a stick
 • sGaasgid
 • sgaasGid

hit with elbow
xiis

hit with elbow (past tense)
xiisGaaya gan

hoggy
 • ts'ing haabii
 • ts'ing xaagii

hold – something you hold in your mouth
stiitga

hold (flat object that you hold between your teeth)
 • k'uutl'lging
 • k'uutl'lxid
 • k'uuisging

hold (something round i.e. a stick that you hold in your mouth)
k'uusk'aaging

hold a person in your hands
dllging

hold lots (in reference to a pot)
kaaysdala

hold something in your mouth
ts'id kaayging

hold up something flat
 • Gaaxiidan
 • Gaaxid

holding
 • giijagid
 • giijigid

holding a big bunch of flowers
sk'udk'waahlgingdal

holding a bunch of things
xaaging

holding a pot /
holding something in your mouth
 • ts'isgyang
 • ts'is ging

holding close
dllt'iisGa

holding hands (when praying in a circle)
guud stlaay hla giijagid

holding hands all of you (when praying in a circle)
guud stlaay hla giijagid Guu

holding object upright
sk'aagiid

holding something
 • tl'lxing
 • chiiging

holding something in your mouth
ts'itgying

holding something small
xaajagid

holding something small and round i.e. marble
skaaging

holds lots
kaaysdalaa

hole
 • chapdal
 • kapdal
 • kapxahl
 • kapxal
 • xiilaayay
 • xiill
 • kuuGahl
 • skaasxaal
 • skaasxahl

hole – more than one hole
kapdalxans

hole (already there)
kapdal

hole (big dug hole behind long house where people chiigan)
chiigan hlgaagida

hole (kick hole)
sdaa kapxal

hole (making a hole)
chapxahl

hole (poke a hole)
k'id kapxal

hole (small hole)
 • sk'adt'alaay
 • sk'ad.dalaay
 • skamdal
 • Gapdal

hole (small round hole)
gamdal

hole (stab a hole in something)
kuus kapxahl

hole (throw a stone and make a hole in something)
 • k'ad kapxahl
 • k'ad kapxal

holiday
stawjaawin

holler loud when scared
hlgaamsda

hollering
hlgaam t'uuxaa

hollering at somebody
hlgaam xaagang

hollering at someone
kil tyahlGwang

home safe
kaaGanhlxa

homeland (first there)
tlaagang

homely
samjuu

homely looking
 • samjuu
 • samsGid

homosexual
 • nang aak'iixa
 • iihllnts'iida aak'iixa – man
 • jaa'ada aak'iixa – woman

honey
sgaal naaGaa

honorary address to wife, mother, daughter of a chief – for woman of royal lineage
nang giidas

honour (honour someones voice)
kilgii sii.nga

hook
t'aaxul

hook (black cod fish hook)
k'uud

hook (cod hook)
sGan taa'u

hook (halibut hook)
 • taauu
 • taaGuu
 • xaagu taa'u

hook (sharp hook)
t'aaxul k'ii

hook on a pole
 • hlkyaawja
 • hlkyaawjuu

hook on a pole
hlk'yaawjaw

hook up
 • Gal Gad
 • Gal Gid

hooked abroad
skaap k'aat'adll

hooked foot
 • st'aay hlk'yaawaa
 • st'aay hlk'yanwaa

hooked foot (getting a hooked foot) *post contact
st'aay hlk'yaaw jaawa gil

hooks (setting one or two fish hooks)
kaaydGuu

hop scotch
Gaad kaadajing

hopeful in vain
k'anxuusda

hopefully, hoping
k'an guudang

hoping for but didn't get it
k'angxusda

horizon
tang.Guu naay

horizon (above the horizon in reference to the ocean)
 • tang.gagii
 • tang. Guunaay

horizon (dark strip on ocean horizon)
hlGaahl hlGaaging

horizon (sky all over)
kuya kaaGan

horn – blow horn (big boats and ferries)
xaal tl'uuxaadaa

horn blow
xuud kinda

horn blowing
xuud kinda dii

horns (of any animal)
gwaguhlk'angwaay

horns/antlers
 • k'yamGa
 • k'yamGaay - past tense

horny
k'ing

horny (male)
 • k'ingxagang
 • k'ingsgwan

horror
haama yaa

horse
gyuudan

horse clam
sguu

horse clam (empty gooey or horse clam shell)
 • sk'aawal k'al
 • sk'amal k'aal
 • sk'aw k'al

horse clam (inside of a horse clam)
skaaw ts'il

horse clam (tresus capax/tresus nuttallii) k'aal
k'yuu 'uwanGa

horse mussel – brown and curved
kuu taaxaaw.wa

horse tail
gyuudan sk'yaaw

horsefly
xaahlGun

horsetail (equisetum arvense)
 • k'ada sGawGa
 • sk'in
 • yaanang xilGa

hospital
st'iinaay

hostility
guudang.ngaay sk'apjuu

hot
k'iinas

hot (as in feeling hot)
 • k'iina
Dii k'iina ga.
“I'm hot.”

hot (red hot)
 • sGilsGisda
 • sGilsGada
 • sGilsGiida

hot (weather condition)
taak'iina

hot (when it gets hot)
k'iinasdll dluu

hot (when it is hot)
k'iinasdluu

hot compress for a boil (steaming)
skiida

hot rocks in wooden box to steam food
xwaahlda

hotel
 • k'aadii naay
 • k'aa daanaay

hour (many hours)
k'aadsgid gaaydawaal

house
 • naaGa
 • naaGalang – more than one
 • naagii
 • naay
 • naa
 • naagaay

house – in the house
naayGa

house ( a big chief's house, dug down levels)
daa.a

house (a meeting)
gud kaajiigids naay

house (behind the house)
naay did guu

house (dirty house)
naasíi skiila

house (house you think of even in your sleep – swanton = na'ga q!agu't ga nana)
naaGa k'aa gudGanang.nga

house (in your own home)
 • naayGahlGang
 • naayGahlxan

house (inside the house)
 • naasii
 • naay kaahlii

house (mountain house – swanton = ldaga'o na'as)
tlldaGaaw naay

house (pulling down a house)
dang jiidahlda

house (raven house – swanton = xoya na'as)
xuuya naay

house (to help everyone house)
tl'l 'waadluxan gii tlllGad naay

house (top of houses sticking out of the bushes)
Gabxaawhlxaa

house (type of haida longhouse)
aataana

house (up house)
sah naa

house (when taking a house down)
skuusii

house (where the house is)
taayGudii

house beams
ts'aansgid

house beams (many)
ts'aansda

house fixing expert
naa tllGuhlga llGaayGa

house island
aataana gwaay.yaay

house sitting there
naa gu taayGudii

house walk in.
naaGid kaats'ii.

house warming (word used for a house warming of a new long house)
naagaay xaasdll

house( when speaking about being in the house)
naaxaayd

how
 • Gaydagii
 • gasing. uu
 • tllguu
 • tloo

Gassing tl'aaw?
How come?

Giisdluu?
Giisluu?
How much?

Giisluu dangii taada Giidang?
How old are you?

how we behave
aahl gaa

Gassinguu singaay daaGahl Giidang?
How weather yesterday was?

DaaGahl xaaya gan.
Yesterday sunny was.

however
 • haay.yanga
 • haay.yinga
 • sk'yaxan
 • tl'aaw

huckleberry
sGiidllGuu

hudson's bay blanket
baahlaads gyaa'ad

hug (future tense – pulling close to you )
in a song it is spelled = kuusgid – i.e. give me your voice
dang k'uusgid

hug (hug something small)
dang k'uut'is

hug (one arm around)
sk'ud.dllsgid

huge
 • hlgaamjuu
 • kaaljuu
 • kl'aadjuu

hugging (pushing something against someone or something)
daak'uut'as

human beings
 • chiixaaydas
 • xaaydas
 • xaaydaGa

humble
 • xiida guudang.ngaay Gid
 • guudang.ngaay xiida Gida ga
 • xiida guudang.ngaay Gid
 • dang gwa xiida guudang.ngaay Giid?
 • dii uu guudang.ngaay xiida Giida ga.
 • xiida Gid

humble eating (plain food)
k'uudajing dii

humming
xansGalang

hummingbird (rufous hummingbird – selasphorus rufus)
 • hldants'iixid
 • hldants'iiGid

hummingbird (when it looks like they are spinning around)
hlkiikasgid

humpback whale
kun

hung (anything that can be hung)
sk'aaxiiuu

hungry – very hungry
k'ud 'yuwan

hungry 1930's
taada tlaa'alaay hlGunuhl dluu k'wid kaa gan dluu

hungry again
k'udxagang

hungry (response to a question.)
k'wiida

hungry (used in a question.)
 • dang gwa k'ud?
 • dii k'wiida.
 • k'ud

hunt
 • dang gwa k'ud?
 • kaajuu

hunting
jiiguda

hunting (going along hunting)
kaajuudal

hunting (going hunting)
 • kaajuu in
 • halxa in – masset dialect

hunting for animals with a gun
 • saay.yii
 • saayii

hunting with a gun (going)
jiiguda in ga

hunting i.e for food or a boy/girl friend
kaajuu

hurriedly (last minute)
 • hlGay k'yuusda
 • hlGay.yii k'yuusda

hurry
 • haawiid
 • haawyaad
 • hlkuuxiida ga

hurry (someone in a hurry)
hladxida

hurry away for something
gina k'yuusdaxan

hurry back
haawiid hla sdiihl

hurt
 • galjagasdll/
 • galjiigasdll

hurt
 • st'iis /
 • st'ii

hurt (get hurt physically)
 • galjagsdll /
 • galdagasdll

hurt (get hurt)
 • galjagasdll /
 • galdagasdll

hurt (got hurt)
 • galjagasdll /
 • galdagasdll

hurt (not hurt)
dlaang

hurtful talk (say something and you hurt the persons feeling and make them a little mad)
kilt'apsuldang

hurts afterwards i.e after someone has passed away it still hurts
siilaay st'ii

husband (intended husband)
 • klaalGa hlng.aay
 • tlaalGa hlng.aay

husband (woman talk about)
 • klaal.lang
 • tlaal.lang

husband (woman talk about)
 • klaalGa
 • tlaalGa

husband (woman talk to)
 • klaalaay
 • tlaalaay

husband (woman talk)
tlaal.languu

hustle
xaay.ying dant'iijing

hutton inlet
sgaama Gaw.wagaay

hydrate (re-hydrate)
xilga 'laa

hyper active person
hladxida

hyper person
hladxiida

hypnotizing look
kiiyaaskid