Sunday, January 5, 2014

I: English - S. Haida

I
 • Gahl
Dang Gahl kil 'laa. ...you i thank. (e.g., from a prayer)

I
 • dii
Dii k'wiida. I am hungry.
Dii xwii hlGaa xiida I am cold shivering.
Dii ad xanga jiijuuwaaga. I can't help.
Gam dii gwii k'yaahl Gang. I don't win.
Dii gii ga siiGa xidii ga. I feel faint.
Ang gyu Gii dii sgaadaga. I whisper into your ear.

I am
 • dii uu
Dii uu guudang.ngaay ... I am feeling ...

I
 • hlaaw
 • hla
 • hlaa
Gam hlaa 'isda Gang ga. I didn't do it.

I
uuhl

I (the pronoun I – in some cases)
tl'l

I (when action is involved, always capitalize the H)
 • Hll
Xiidgu hll kang.ga. I dreamt about.
Gina yahk'aay hll suuga. I speak the truth.
Yaan uu hll suuga. I speak the truth.
Xaayda kil Gaa'uu hll gudGaanang. I think about the haida language.
Hll gyaak'aalang xidii. I write going to.  (i'm going to write.)
Dang hll taanGa xidii. You i'll pick up.
Hll chiina uu hll kuuga gan. I cooked fish.

I don't know.
Aay.ya.

I sure am. / doing good.
Gaaliigwaais.

ice
kalga

ice age - lots way over there
time period before and up to the last
'waadsGwa / 'waadsxwa GaaGwii un kwaan gang

ice age (the earth was frozen)
tllgaay 'waadluxan kaalga gan

ice cream
 • kahl tl'inu /
 • kalga

ice cream
(indian ice cream – grease, sugar, and snow that falls off trees and is turning to ice (kwagiits'iilawa) whip the three ingredients up)
taawdaay.yasda

ice is melting
sGaw

ice woman
kalga jaad

icy
 • kalga
 • kalgas

ie (man talk about)
skaanGa

if
haak'wan

if it
gaay.yaa.ad

if only
 • neyng
 • neying

if only
 • neynt
 • neynd

if only (it could be again)
 • Gaaxgwa
 • Gaagwa

if only it were now
 • Gaaxgwa
 • Gaahgwa

dii sda neyt xa.ngal
if only you turn away

ignite (fire)
Guuxaagihl

ignore
k'aaynang

ignores (hears but ignores)
gyu ts'iiaaga

i'm
anhl

Kwaay uu hla kayd dii ga.
I'm going out for a little while.

'Waadxa naay gwaadiiuu ll kaa Gas ga.
I'm going to walk close to the store.

Huu hla!
I'm going to.

Gam tl'l k'waaniixan gam haawxan gwaahlang dii sGaahlang.
I'm not settled down yet.

Agan hll sGaal dll  t'axiid.
I'm sneaking out/myself i hide away.

impatient
 • gam ll guudang.ngaay jing Gang
 • k'uuxuugudGa

impossible (a person who makes people believe in things that are impossible to do. this person performed at potlatches.)
iihlGahl

impossible / not so good
 • gam haawla
 • gam hawla

impossible to face
 • xang.Guuwa
 • xang.Guuwang

impotent
sk'aaGaaxagihl

impressed (not impressed)
awaay.ya, kaalas dluu.

improving
'laagii 'waagii kaasgid

in
 • Gaa
 • Ga ah
 • kaahlaagwi

in a hurry
hlGaay k'iiuusda

in addition
Gii xan.nuu

in a while
 • giida kaawdii
 • Gindang kaawdii
 • Giida kaawdii

in between
 • Gii
 • gyaa k'idGa

in front
k'aad xwii

in front of
xaang.guu

in front of (alternate version of “in front of”)
 • xang guu
'Uu dii naay xang guu. e.g., A tree in front of...

in place of (anything)
siiliiGa

in; inside (e.g., a room, person, animal, object)
kaahlaagwii

inbetween
Giidsii

inbetween
 • k'id
 • k'idgii
 • k'idsii

inbetween (going inbetween)
k'idGa

inbetween (i.e. bed and blankets)
Guulangsii

incredible
 • k'al.la'ahGa
 • k'al.la'aGa
 • k'al.la'aGa ga

indian (person)
xaaydaGa

indian caviar
chii sguuna

indian caviar (cheese kind)
gaassa

indian paint fungus (echinodontium tinctorium)
chiigwan

infront
 • xanhlaguusda
 • gina kungii
 • kaadxwii

infront of
k'yuugii

infront of something or someone
xaang.gii

inhale
 • Gaagan ts'ii
 • xaawda

inheritance – passing on i.e. a name from one person to another
sihlGadlsgid

inlet
 • GawaGaay
 • Gaw
 • Gaw gaay
 • Gawaagaay
 • GáwGa

inlet – branches of an inlet
xyangts'ii

inlet – up the inlet people, village of qc
kahlGa ga isis

inlet (going up an inlet)
 • kaahl la Gwii
 • kaahlaa Gwii
 • kaahlGwii

inlet (head of inlet)
stl'inGa

inlet (mouth of inlet)
jiiaxwii

inlet (up the inlet)
kaahlii gwii

in place of me
siilaayGa

insect (any insect that bites)
ts'ii k'alt'axung

insect in the ground
k'wii Gii gina chiias

insect leg
st'aawul

inside (put something away inside your clothes)
Guulang.Gii

inside
 • naahgwii
 • kaahlii
 • kaasing

inside (turn inside out)
st'llsk'aadas

inside ear
gyu ts'ii

inside of island
gwaay klaagii

inside voices (say it gently)
daamxaan hla suu

instead
 • doaxan
 • oaxan
 • haayang.a
 • haayang.uu
 • haay.ying

instrument (playing a string instrument or piano)
stl'lkiing.ang

instrument (wind instrument)
xuud kiing.ang

interior,
interior (continent)
unsgwaa

interior people
unsgwa xaaydaGa

intertwined
hlk'aanGa

interval / inbetween
tl'guul

intestines
 • dllna
 • slaana

into
 • Gii
 • Giiyu
 • waGii

into (anything going into something)
'waaGii

intuition
Gayluu

invertebrate – unidentified
k'uuskay tl'll

invite
 • daaw
 • daawgii – always invite

invite
ts'aanhlang

invite (the people of skidegate invite you.)
hlGaagilda xaaydaGaay dang gyaadiidaaw.

invite (the people of skidegate invite you all.)
hlGaagilda xaaydaGaay dang gii daaw.

invite by walking/time to come to a feast
gyaadiidaaw kaa

invite yourself
ging.gang t'ang daaw

invited
daawagan

inviting people
gyaadiidaaw

inviting someone on a car or boat/canoe, or to ride on a canoe or a car
ts'aanhlang

iron
hiiGayaats'ii

iron (clothes iron)
 • daa k'aaynanguu
 • k'iina k'aaynanguu
 • daa k'aaynanangway

iron (wire rope)
hiiGayats'ii kwaay

iron people (white / european people)
 • h (hiiGa) yaats'
 • 'ii xaaydaGa
 • yaatsxaaydaGa
 • yaatsxaayGaay
 • yaatsxaaydGa

irritating (on going behavior)
dii.gwang

is
 • iijang
 • iijii
 • iijing
 • way

Uu gwa jii.nga? Is it long?

is it; was (past tense)
 • iijang
 • iijing
Giinu tana naay iijang? Where smoke house is it?
'Waadxa naay Gaaw hll iijang. Store there i was.

it is
 • iijii
Dii tana naay did guu ll iijii. My house behind it is.

is
 • iijii
Giistlaada 'yuwan iijii? Who is all there?

this is
 • uu iijii
Dii daagaay uu iijii. My brother this is.

Is that right?
 • Yan gwa?
 • Yang gwa?

Dang gwa iis?
Is that you?

Aahjaadiiyaa gam gwa tl'll kwaan taang sdyaal hlnaang!
Is there no way we turn back now.

Is this?
Aagwa?

is, am
 • gil
Dii gil ...

island
 • gwaay
 • gwaayisGangxid dialect

island
 • gwaayaay
 • gwaay.yaay

island (any small island that is grown over with new grass can be called this)
k'unhla gwaay.yaay

island (lying there)
k'aayGuudii

island (on the island)
gwaay guu

islands (a big islands)
 • gwaayts'ads
 • gwaay.yaay ts'adGudii

islands (a bunch of islands)
 • gwaay ts'idaay
 • gwaayts'ids

islands (a group of islands)
gwaay ts'ihlda

islands (two islands joined together)
gwaay GudGiiGaagid

islands spirit raising
gwaay sGaanagwaay sahxwii iijii

isthmus on beach
Gaa'adGii

it
gii

it
 • ll
gam tloo Gan xang.guuwa gan. it can not be helped.

it i
 • 'lahl
 • lahl
 • 'lahll
 • lahll

it is (it's)
lay Gid

itchy
k'uuts'iiga

itchy (got the itch)
k'uuts'iiGil

itchy (had the itch)
k'uuts'iigas

itchy hands (any body part can be used)
st'laay k'uuts'iiga

it's about time
 • tl' ltl'aa
 • tl' ltl'aaw

it's very good.
 • 'laa Guudsdll
 • ’laa